Skriv ut den här sidan

Din delaktighet

Det är viktigt att du som patient kan delta i beslut om din vård. Det ökar chansen för att vi ska kunna hjälpa dig att få bättre livskvalitet.

Vårdplanen viktigast

Målet är att både du som patient och dina närstående ska vara delaktiga och kunna påverka den vård du får. Det viktigaste instrumentet för det är din vårdplan. Du kan läsa om detta under rubriken Vård hos oss/ Så fungerar beroendevården /Behandling.

Det allra bästa är om du kan ha en samordnad individuell vårdplan, där alla insatser som du behöver dokumenteras och följs upp. Samordnad vårdplan betyder att alla som är inblandade i din behandling - du själv, eventuellt dina närstående, din läkare och eventuella stödpersoner från kommunens socialtjänst - tillsammas sätter upp mål och skriver ner vilka åtgärder som du behöver för att må bättre. 

Varje gång din vårdplan uppdateras så ska du få en kopia av den om du så önskar. Den hjälper dig att hålla dig informerad om vad du redan har åstadkommit och vad som händer härnäst. 

Stöd från andra som är eller har varit i samma situation som du

Det finns också finns andra forum där du kan vara med och ha inflytande över vården i stort. Flera av våra verksamheter har patient- och närståenderåd. Det finns också många intresseorganisationer som kan hjälpa dig att ta till vara dina rättigheter eller ge dig annat stöd. Fråga på din lokala mottagning eller avdelning vilka möjligheter som finns för dig.

Din åsikt är viktig

Vartannat år får 15 000 slumpvis utvalda patienter inom vuxenpsykiatrin i Stockholms läns sjukvårdsområde en patientenkät hemskickad. Vi tacksamma om du vill hjälpa oss genom att fylla i enkäten. Passar det inte bra för dig just då så kan du alltid be din mottagning att bli undantagen från patientenkäten.

Du måste naturligtvis inte vänta på att kanske någon gång få hem en patientenkät, utan du är när som helst välkommen att lämna synpunkter på vården. Läs mer under rubriken Synpunkter, se länk i kolumnen till höger. 

Patientenkät 2016

Patienters erfarenhet och synpunkter på den vård och behandling som de får på våra mottagningar och avdelningar inom Beroendecentrum Stockholm är en viktig del i det kvalitetsarbete som ständigt bedrivs inom verksamheten.

Syftet med enkätundersökningen är att undersöka tillgänglighet, bemötande, tilltro till personalens kompetens, information som erhållits, inflytande och tillfredsställelse i stort med behandlingen.

Senast ändrad: 2015-11-13